Організація рекреаційно-оздоровчих занять гандболом для хлопчиків молодшого шкільного віку в умовах дитячих спортивних клубів

Show simple item record

dc.contributor.author Ковальова Н. В.
dc.contributor.author Єременко Н. П.
dc.contributor.author Ковальов В. О.
dc.contributor.author Назаренко Л. І.
dc.contributor.author Константиновська Н. О.
dc.date.accessioned 2022-07-20T19:11:13Z
dc.date.available 2022-07-20T19:11:13Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.issn 2311-2220
dc.identifier.uri http://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/787878787/3861
dc.description Ковальова НВ, Єременко НП, Ковальов ВО, Назаренко ЛІ, Константиновська НО. Організація рекреаційно-оздоровчих занять гандболом для хлопчиків молодшого шкільного віку в умовах дитячих спортивних клубів. В: Тимошенко ОВ, редактор. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наук. пр. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова; 2022. Вип. 3(148)22. с. 61-7. DOI 10.31392/NPU-nc.series15.2022.3(148).14. uk_UA
dc.description.abstract Статтю присвячено побудові програми рекреаційно-оздоровчих занять для хлопчиків молодшого шкільного віку на основі використання засобів гандболу. Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та розробити програму занять на основі використання засобів гандболу для хлопчиків молодшого шкільного віку, що спрямована на організацію активного дозвілля, підвищення рівня рухової активності дітей. Методи та організація дослідження – аналіз та узагальнення спеціальної науково-методичної літератури, документальних матеріалів, соціологічні (анкетування, експертне опитування), педагогічні методи дослідження (педагогічне спостереження, педагогічний експеримент), методи математичної статистики. Запропонована програма занять для включає в себе 3 основні частини: теоретичну, практичну та пізнавальну та охоплює ряд заходів, що впливають на залучення дітей до занять рекреаційно-оздоровчою діяльністю, відрізняється від наявних ступенем розробки, структурою і змістом. Тривалість занять складала 30-45 хвилин. Кратність занять складала 2 рази на тиждень. Серед засобів використовувалася серія веселих ігрових вправ з гандболу : естафети тенісним та футбольним м'ячами, рухливі ігри, конкурси, спортивні вікторини, розважальні заходи, свята, сюжетно-рольові ігри. Різноманіття засобів програми, а саме спеціальні вправи, спрямовані на знайомство з технікою гандболу, дозволило залучити хлопчиків молодшого шкільного віку до занять рекреаційно-оздоровчою діяльністю, сприяти формуванню позитивного ставлення до здорового способу життя та рухової активності. The article is devoted to the construction of a program of recreational and health activities for boys of primary school age based on the use of handball. The purpose of the study is to theoretically substantiate and develop a program of classes based on the use of handball for boys of primary school age, aimed at organizing active leisure, increasing the level of physical activity of children. Methods and organization of research - analysis and generalization of special scientific and methodological literature, documentary materials, sociological (questionnaires, expert surveys), pedagogical research methods (pedagogical observation, pedagogical experiment), methods of mathematical statistics. The proposed program of classes includes 3 main parts: theoretical, practical and cognitive and covers a number of activities that affect the involvement of children in recreational and health activities, different from the existing degree of development, structure and content. The duration of classes was 30-45 minutes. The frequency of classes was 2 times a week. Among the funds used a series of fun handball exercises: tennis and soccer ball relays, mobile games, competitions, sports quizzes, entertainment events, holidays, story-based role-playing games. The variety of means of the program, namely special exercises aimed at getting acquainted with the technique of handball, allowed to attract boys of primary school age to recreational and health activities, to promote a positive attitude to a healthy lifestyle and physical activity. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова uk_UA
dc.relation.ispartofseries 15;
dc.subject хлопчики uk_UA
dc.subject рухова активність uk_UA
dc.subject спортивні ігри uk_UA
dc.subject гандбол uk_UA
dc.subject рекреаційно-оздоровчі заняття uk_UA
dc.subject молодший шкільний вік uk_UA
dc.subject фізичне виховання школярів uk_UA
dc.title Організація рекреаційно-оздоровчих занять гандболом для хлопчиків молодшого шкільного віку в умовах дитячих спортивних клубів uk_UA
dc.title.alternative Organization of recreational and health handball classes for boys of primary school age in the conditions of children's sports uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account