Факультет здоров'я, фізичного виховання та туризму

Recent Submissions

 • Толкунова І. В.; Гринь О. Р.; Смоляр І. І.; Голець О. В. (2018)
  Подано системне узагальнення матеріалів про психологічне здоров’я людини та підходи до його визначення. Розглянуто концептуальні уявлення про здорову особистість, основні аспекти гармонійного розвитку особистості, питання ...
 • Бабушко С. Р. (Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи: зб. наук. статей, 2018)
  У статті проаналізовано досвід європейських країн з валідації результатів неформальної освіти дорослих; визначено доцільність використання саме європейського терміну "ВНФІО" для підтвердження результатів такої освіти; ...
 • Бабушко С. Р.; Попович С. І. (Регіональна політика: історія, політико-правові засади, ахітектура, урбаністика: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., (23 листопада 2018 р., м. Київ, КНУБА), 2018)
  У статті проаналізовано використання ІКТ у споживанні туристичного продукту, яке компанія Google назвала "цифровою подорожжю"; розглянуто її 3 етапи: до подорожі; під час подорожі; після подорожі; розкрито особливості ...
 • Бабушко С. Р.; Попович С. І. (Управлінські науки в сучасному світі: зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф. (22-23 листопада 2018 р., м. Київ), 2018)
  У статті розкрито особливості використання нових технологій у туристичному бізнесі, зокрема віртуальної (VR ) та доповненої (AR) реальностей; здійснено дефініційний аналіз терміносполук; описано найбільш вдалий досвід та ...
 • Андрєєва Олена Валеріївна (ТОВ «НВП Поліграфсервіс», 2014-01-01)
  У монографії розглянуто теоретико-методологічні засади фізичної рекреації та узагальнено теоретичні положення щодо сучасного змісту рекреаційно-оздоровчої діяльності різних груп населення. Охарактеризовано підходи до ...
 • Кропта Руслан; Грузевич Ірина (2018)
  Розглянуто науково-методичні засади дослідження функціональної підготовленості кваліфікованих спортсменів, що спеціалізуються у циклічних видах спорту з проявом витривалості. У циклічних видах спорту, функціональна ...
 • Круцевич Т.; Андрєєва О.; Благій О.; Погасій Л. (Фізичне виховання, спорт і туристсько-краєзнавча робота в закладах освіти, 2017)
  В статті висвітлено методологічну проблематику, яка існує в загальному наукознавстві і ще не здобула активного застосування у фізкультурно-спортивній галузі знань. Здійснено спробу теоретичного узагальнення окремих положень ...
 • Круцевич Т. Ю.; Андрєєва О. В.; Благій О. Л.; Садовський О. О. (Молодий вчений, 2018)
  У статті з урахуванням сучасного етапу розвитку галузевих наукових знань та на основі комплексного аналізу понятійно-категоріального апарату рекреації уточнено трактування поняття «рекреаційна культура», як складової ...
 • Круцевич Т. Ю.; Марченко О. Ю.; Захарченко М. О. (Фізичне виховання в контексті сучасної освіти, 2017)
  В результаті проведеного дослідження, виявлено тендерні відмінності у виборі спортивно-оздоровчих занять у позаурочний час юнаків та дівчат. Юнаки обирають заняття більш силового характеру, це може свідчити про інтерес ...
 • Круцевич Т.; Марченко О. (Фізична активність і якість життя людини, 2017)
  Вважаємо за доцільне необхідність поглиблених гендерних досліджень в сфері фізичної культури і спорту, результати яких стануть теоретичною основою концепції гендерного підходу у фізичному вихованні школярів. В даному випадку ...
 • Krutsevych T. Y.; Marchenko O. Y.; Круцевич Т. Ю.; Марченко О. Ю. (History, Problems and Prospects of Development of Modern Civilization, 2017)
  Проведенные исследования гендерных характеристик личности школьников и влияние на них занятий спортом позволили нам обнаружить различия между выборками спортсменов и респондентов, которые не занимаются спортом. Девушки, ...
 • Krutsevych T. Y.; Marchenko O. Y.; Zakharchenko M. O.; Круцевич Т. Ю.; Марченко О. Ю.; Захарченко М. О. (World Science, 2017)
  We consider that at the present stage o f science researches, in context o f reforming a branch ofphysical culture, there is a necessity to pay attention to particular qualities o f gender and age to build essential ...
 • Vdovenko N. V.; Maidanuyk E. V.; Ivanova A. M.; Hrobatenko A. V.; Вдовенко Н. В.; Майданюк О. В.; Іванова А. М.; Хробатенко А. В. (Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports, 2017)
  The carbohydrates gel “EnerGel. Endurance” course using influence for special workability was established. Material and methods: the incremental tests exercise for cycle sports athletes’ (n=14) before and after gel’s course ...
 • Krutsevych T. Y.; Marchenko O. Y.; Zakharchenko M. O. (World Science, 2017-06-28)
  We consider that at the present stage of science researches, in context of reforming a branch of physical culture, there is a necessity to pay attention to particular qualities of gender and age to build essential motivation ...
 • Krutsevych Tetyana; Marchenko Oksana; Круцевич Т.; Марченко О. (Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 2017)
  У статті розглянуто різноманітні аспекти тендерної проблематики гендерного підходу у фізичному вихованні школярів. Визначено тендерні відмінності показників самоопису фізичного розвитку респондентів різних вікових груп, ...
 • Krutsevych T. Yu.; Marchenko O.Yu.; Круцевич Т. Ю.; Марченко О. Ю. (British Medical Bulletin, 2017)
  Данная статья посвящена изучению взаимосвязи самооцен­ки физического развития юношей и девушек с психологическим полом.
 • Pangelova N.; Пангелова Н.; Krutsevych T.; Круцевич Т. (Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", 2016)
  У статті визначена специфіка основних здоров'язбережувальних технологій та особливості їх реалізації у вищому навчальному закладі.
 • Круцевич Т. Ю.; Захарченко М. О.; Марченко О. Ю. (Молодий вчений, 2017)
  Гендерний підхід у фізичному вихованні виступає як можливість розширення життєвого простору, індивідуальних здібностей кожної дитини, що в подальшому сприятиме більшому залученню учнівської молоді до занять з фізичної ...
 • Круцевич Т. Ю.; Саїнчук М. М.; Підлетейчук Р. В. (Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 2018)
  Із 2008 р. різними постановами щодо реформування системи фізичного виховання учнів та студентської молоді по фізичній підготовці в архітектоніці даної системи був здійснений серйозний удар, який має всі ознаки політичності. ...
 • Фольварочний Ігор (Наукові записки, 2009)
  В статті акцентується на тому, що ефективне функціонування державної політики та національної системи освіти дорослих в Україні залежить від створення відповідних об’єктивних передумов для демократизації всієї системи ...

View more