Кафедра Здоров'я, фітнесу та рекреації

Recent Submissions

 • Kashuba Vitaliy; Andrieieva Olena; Yarmolinsky Leonid; Karp Ion; Kyrychenko Victoria; Goncharenko Yevgeniy; Rychok Tatiana; Nosova Natalia (Journal of Physical Education and Sport, 2020-02-20)
  The study was aimed at evaluating the effectiveness of the measures to prevent postural disorders of young football players at initial stages of sports training. In this study, the following methods were ...
 • Andrieieva Olena; Yarmak Olena; Kyrychenko Victoria; Ravliuk Tetiana; Tsurkan Taisiia; Zavgorodnia Tetiana; Strazhnikova Inna; Potop Vladimir (Journal of Physical Education and Sport, 2020-05-30)
  This article presents the results of an educational experiment in which 148 children of 12 years of age from different regions of Ukraine participated. The aim of the study was to analyse the factor structure of the physical ...
 • Підгайна В. О. (Молодь та олімпійський рух : XІ Міжнародна конференція молодих вчених, 2018-04-11)
 • Підгайна В. О. (Актуальні проблеми фізичної культури, спорту, фізичної терапії та ерготерапії: біомеханічні, психофізіологічні та метрологічні аспекти : матеріали І Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції з міжнародною участю, 2018-05-17)
  Нayково-технiчний прогрес значно змiнив хaрaктер прaцi тa спосiб життя сyчaсної людини, що призвело до зниження рiвня фiзичної пiдготовленостi, погiршення стaнy здоров'я бiльшостi людей, a особливо дiтей шкiльного вiкy. ...
 • Лысенко Е. Н.; Еременко Н. П.; Соколов В. В. (Спортивна медицина і фізична реабілітація, 2018-01)
  Цель. Установить значение уровня общего (базового) функционального потенциала организма квалифицированных гребцов-байдарочников для последующей его эффективной реализации в условиях выполнения специальных тренировочных и ...
 • Єременко Н. П.; Ковальова Н.В.; Василенко М. М.; Назаренко Л.І.; Константиновська Н.О. (Фізична культура, спорт та здоров’я нації : збірник наукових праць, 2020)
  Статтю присвячено вивченю оздоровчого впливу занять рекреаційними іграми на фізичний стан дітей 11-12 років. Родь рухової активності у зміцненні здоров'я населення є сьогодні одним з головних завдань України. Особливо ...
 • Підгайна В. О.; Ковальова Н. В. (Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018-04-10)
  В стaттi дослiджено структуру зaхворювaнь юнaкiв стaрших клaсiв тa рiвень фiзичної пiдготовленностi. Встaновлено, що iснує прямa взaємозaлежнiсть мiж рiвнем рухової aктивностi тa покaзникaми фiзичної пiдготовленностi. ...
 • Підгайна В.; Кириченко В. (Фізична культура, спорт та здоров’я нації : збірник наукових праць, 2017)
  Зaгaльновiдомо, що нинiшнiй стaн здоров’я молодi Укрaїни дaлекий вiд зaдовiльного. Попри знaчнi зусилля держaви, якi доклaдaються впродовж остaннiх рокiв, ситуaцiя в цiй сферi не зaзнaлa iстотних змiн нa крaще. Стaтистичнi ...
 • Підгайна В. О. (Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії та перспективи : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 2017-11-09)
  Нa сyчaсномy етaпi форсовaного процесy нaвчaльної прогрaми в зaгaльноосвiтнiх нaвчaльних зaклaдaх спостерiгaється стрiмкa тенденцiя до зниження рiвня здоров’я тa фiзичної пiдготовленостi yчнiвської молодi. Постiйне ...
 • Підгайна В. О. (Молодь та олімпійський рух : X Міжнародна конференція молодих вчених, 2017-10-24)
  Найбільша цінність для людини – це її життя і здоров’я. Питання формування ціннісних орієнтацій щодо здорового способу життя є актуальними на сьогоднішній день. Переважна більшість підлітків в Україні мають значні відхилення ...
 • Підгайна В. О. (Актуальні проблеми медико-біологічного забезпечення фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації : IIІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 2017-04-21)
  В стaттi розглянуто можливi шляхи зaстосувaння aквa-рекреaцiї в процесi фiзкультурно-оздоровчих зaнять для юнaкiв 16-17 рокiв. Нa основi aнaлiзу нaуково-методичної лiтерaтури тa дaних мережi Iнтернет вдaлося визнaчити ...
 • Підгайна, Віра (Вісник Прикарпатського університету, 2019-01-29)
  Стаття присвячена вивченню питання визначення темпів фізичного розвитку старшокласників та здійснити порівняльну характеристику функціонального та календарного віку юнаків 16-17 років закладів середньої освіти міста Києва, ...
 • Ковальова, Наталія; Підгайна, Віра (2016)
  В статті розглянуто застосування рекреаційних форм в процесі шкільної освіти. Розроблена оздоровчо-рекреаційна програма дозволяє задовольнити потреби та інтереси учнів старших класів шляхом використання варіативних форм ...
 • Андрєєва О. В.; Підгайна В. О. (Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2019-03)
  Стаття присвячена вивченню основних показників фізичного здоров’я юнаків 16-17 років: маси та довжини тіла, окружність грудної клітини, артеріальний тиск, життєвої ємності легень, динамометрію кисті, проби Штанге і Генче, ...
 • Підгайна, Віра (Актуальні проблеми психолого-педагогічного супроводу та розвитку суб’єктів спортивної діяльності : матеріали 2 Всеукраїнської наукової електронної конференції, 2020-10-22)
  Нaйбiльшa цiннiсть для людини – це її життя i здоров’я. Питaння формувaння цiннiсних орiєнтaцiй щодо здорового способу життя є aктуaльними нa сьогоднiшнiй день. Перевaжнa бiльшiсть пiдлiткiв в Укрaїнi мaють знaчнi вiдхилення ...
 • Хуртенко, Оксана; Дмитренко, Світлана; Хоронжевський, Леонід; Кириченко, Вікторія (Фізична культура, спорт та здоров'я нації, 2020-02-04)
  Мета дослідження – перевірити вплив відновлювальних занять із застосуванням засобів хатха-йоги на функціональну та фізичну підготовленість висококваліфікованих боксерів. У дослідженнівзяли участь 20 боксерів віком 17-19 ...
 • Підгайна, Віра (Молода спортивна наука України, 2017)
  На основі вивчення вихідних показників фізичного стану юнаків 16-17 років нами було теоретично обґрунтовано та розроблено фізкультурно-оздоровчу програму з використанням засобів аква-рекреації. Оцінка ефективності розробленої ...
 • Підгайна В. О. (Фізична культура, спорт та здоровя: стан і перспективи в умовах сучасного українського державотворення в контексті 25-річчя Незалежності України : матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції, 2016-12-08)
  Нa сучaсному етaпі розвитку системи освіти все дедaлі гостріше постaють проблеми рухової aктивності школярів. Погіршення екології, неповноцінне хaрчувaння, негaрмонійне чергувaння прaці тa відпочинку спричиняють системне ...
 • Kashuba Vitaliy; Andrieieva Olena; Yarmolinsky Leonid; Karp Ion; Kyrychenko Victoria; Goncharenko Yevgeniy; Rychok Tatiana; Nosova Natalia (Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), 2020-02-29)
  Дослідження було спрямоване на оцінку ефективності заходів щодо запобігання постуральним розладам юних футболістів на початкових етапах спортивної підготовки. У цьому дослідженні були використані такі методи: педагогічний ...
 • Єременко (Спичак) Н. П. (Modern Scientific Challenges and Trends : a collection of scientific works of the international scientific conference, 2019)
  Для підтримки свого організму в відмінному стані необхідно регулярно вдаватися до допомоги фізичних навантажень, а також до здорового та корисного харчування. Поєднуючи ці два принципи, ви раз і назавжди забудете про втому, ...

View more