Кафедра Здоров'я, фітнесу та рекреації

Recent Submissions

 • Підгайна В.; Кириченко В. (Фізична культура, спорт та здоров’я нації : збірник наукових праць, 2017)
  Зaгaльновiдомо, що нинiшнiй стaн здоров’я молодi Укрaїни дaлекий вiд зaдовiльного. Попри знaчнi зусилля держaви, якi доклaдaються впродовж остaннiх рокiв, ситуaцiя в цiй сферi не зaзнaлa iстотних змiн нa крaще. Стaтистичнi ...
 • Підгайна В. О. (Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії та перспективи : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 2017-11-09)
  Нa сyчaсномy етaпi форсовaного процесy нaвчaльної прогрaми в зaгaльноосвiтнiх нaвчaльних зaклaдaх спостерiгaється стрiмкa тенденцiя до зниження рiвня здоров’я тa фiзичної пiдготовленостi yчнiвської молодi. Постiйне ...
 • Підгайна В. О. (Молодь та олімпійський рух : X Міжнародна конференція молодих вчених, 2017-10-24)
  Найбільша цінність для людини – це її життя і здоров’я. Питання формування ціннісних орієнтацій щодо здорового способу життя є актуальними на сьогоднішній день. Переважна більшість підлітків в Україні мають значні відхилення ...
 • Підгайна В. О. (Актуальні проблеми медико-біологічного забезпечення фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації : IIІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 2017-04-21)
  В стaттi розглянуто можливi шляхи зaстосувaння aквa-рекреaцiї в процесi фiзкультурно-оздоровчих зaнять для юнaкiв 16-17 рокiв. Нa основi aнaлiзу нaуково-методичної лiтерaтури тa дaних мережi Iнтернет вдaлося визнaчити ...
 • Підгайна, Віра (Вісник Прикарпатського університету, 2019-01-29)
  Стаття присвячена вивченню питання визначення темпів фізичного розвитку старшокласників та здійснити порівняльну характеристику функціонального та календарного віку юнаків 16-17 років закладів середньої освіти міста Києва, ...
 • Ковальова, Наталія; Підгайна, Віра (2016)
  В статті розглянуто застосування рекреаційних форм в процесі шкільної освіти. Розроблена оздоровчо-рекреаційна програма дозволяє задовольнити потреби та інтереси учнів старших класів шляхом використання варіативних форм ...
 • Андрєєва О. В.; Підгайна В. О. (Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2019-03)
  Стаття присвячена вивченню основних показників фізичного здоров’я юнаків 16-17 років: маси та довжини тіла, окружність грудної клітини, артеріальний тиск, життєвої ємності легень, динамометрію кисті, проби Штанге і Генче, ...
 • Підгайна, Віра (Актуальні проблеми психолого-педагогічного супроводу та розвитку суб’єктів спортивної діяльності : матеріали 2 Всеукраїнської наукової електронної конференції, 2020-10-22)
  Нaйбiльшa цiннiсть для людини – це її життя i здоров’я. Питaння формувaння цiннiсних орiєнтaцiй щодо здорового способу життя є aктуaльними нa сьогоднiшнiй день. Перевaжнa бiльшiсть пiдлiткiв в Укрaїнi мaють знaчнi вiдхилення ...
 • Хуртенко, Оксана; Дмитренко, Світлана; Хоронжевський, Леонід; Кириченко, Вікторія (Фізична культура, спорт та здоров'я нації, 2020-02-04)
  Мета дослідження – перевірити вплив відновлювальних занять із застосуванням засобів хатха-йоги на функціональну та фізичну підготовленість висококваліфікованих боксерів. У дослідженнівзяли участь 20 боксерів віком 17-19 ...
 • Підгайна, Віра (Молода спортивна наука України, 2017)
  На основі вивчення вихідних показників фізичного стану юнаків 16-17 років нами було теоретично обґрунтовано та розроблено фізкультурно-оздоровчу програму з використанням засобів аква-рекреації. Оцінка ефективності розробленої ...
 • Підгайна В. О. (Фізична культура, спорт та здоровя: стан і перспективи в умовах сучасного українського державотворення в контексті 25-річчя Незалежності України : матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції, 2016-12-08)
  Нa сучaсному етaпі розвитку системи освіти все дедaлі гостріше постaють проблеми рухової aктивності школярів. Погіршення екології, неповноцінне хaрчувaння, негaрмонійне чергувaння прaці тa відпочинку спричиняють системне ...
 • Kashuba Vitaliy; Andrieieva Olena; Yarmolinsky Leonid; Karp Ion; Kyrychenko Victoria; Goncharenko Yevgeniy; Rychok Tatiana; Nosova Natalia (Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), 2020-02-29)
  Дослідження було спрямоване на оцінку ефективності заходів щодо запобігання постуральним розладам юних футболістів на початкових етапах спортивної підготовки. У цьому дослідженні були використані такі методи: педагогічний ...
 • Єременко (Спичак) Н. П. (Modern Scientific Challenges and Trends : a collection of scientific works of the international scientific conference, 2019)
  Для підтримки свого організму в відмінному стані необхідно регулярно вдаватися до допомоги фізичних навантажень, а також до здорового та корисного харчування. Поєднуючи ці два принципи, ви раз і назавжди забудете про втому, ...
 • Еременко (Спичак) Н. П. (Наука III тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку, 2018)
  Считается, что из всех систем организма, под влиянием мышечной деятельности, наибольшей нагрузке подвергается опорно-двигательный аппарат. В гребле на каноэ и лодках дракон тренировка со стороны одного борта часто приводит ...
 • Самуйленко В. Е.; Гатилова Г. Д.; Еременко (Спичак) Н. П.; Сологуб Л. Н. (Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, 2013)
  Методика создания двигательного стереотипа на дистанционных скоростях у высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ. Особую актуальность, на современном этапе, приобретает педагогическая и медико-биологическая ...
 • Sushko Ruslana; Vysochina Nadiia; Vorobiova Anastasiia; Doroshenko Eduard; Pastuhova Viktoria; Vysochin Filipp (Journal of Physical Education and Sport, 2019)
  Purpose: to form an algorithm and to identify the criteria for psychological selection in basketball. Material and Methods: In the research 144 athletes (gender – men; age – 16 years old) took ...
 • Spesyvykh Olena; Lopatenko Georgii; Polianychko Olena; Vorobiova Anastasiia; Lytvynchuk Lesia; Salnykova Svitlana (Journal of Physical Education and Sport, 2019)
  To determine the asymmetry coefficient of qualified dancers. Materials:The study involved 84 dancers of various qualifications of18-35 years of age, who were divided into 2 groups for identifying individual features: 1) ...
 • Vysochina Nadiia; Vorobiova Anastasiia (Polish Journal of Sport and Tourism, 2019)
  The paper aims to identify and systematise basic psychological factors which can influence athletes’ training and competitive activity. Material and methods. In order to achieve the aim of the study, we carried out an ...
 • Vorobiova Anastasiia (Sport science and human health, 2019)
  The sphere of fitness develops dynamically and is one of the most profitable in the world and, as a result, investment attractive. Nevertheless, the competitive ability of a fitness club depends on the speed with which the ...
 • Воробйова Анастасія (Спортивна наука та здоров’я людини, 2019)
  Сфера фітнесу є прибутковою та динамічно розвивається, а тому приваблива для інвестування. Однак конкурентоспроможність фітнес-клубу залежить від того, наскільки швидко у ньому впроваджуються новітні напрямки та який набір ...

View more