Кафедра туризму

Кафедра туризму

Recent Submissions

 • Babushko, S.; Solovei, M.; Solovei, L. (Освітологічний дискурс, 2023)
  Нині медіа-інформаційна грамотність (МІГ) набула важливого значення в усьому світі й, зокрема, в Україні. Ефективним способом розвитку навичок МІГ громадян є добре підготовлені вчителі, оскільки вони допомагають орієнтуватися ...
 • Бабушко, С. Р.; Попович, С. І. (Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку, 2023-10-31)
  У доповіді розкрито сутність альтернативного туризму - Slow tourism (у перекладі з англ. мови - повільний) як явища, протилежного масовому туризму; виокремлено та охарактеризрвано основні його риси: сталість, отримання ...
 • Бабушко, С. Р.; Маньковська, Р. В.; Попович, С. І. (Der Stand der Entwicklung von Wissenschaft und Technik im XXI Jahrhunderts: Wirtschaft, Management und Marketing, Tourismus, Bildung, Psychologie, Geographie, Philologie, Geschichte, Kunstgeschichte : Monografische Reihe «Europäische Wissenschaft», 2023)
  У монографії розглянуто поняття wellness туризму в контексті індустрії оздоровлення; проаналізовано кількісні показники розвитку цього виду туризму. З'ясовано, що після COVID-19 люди почали уважніше, бліьш відповідально і ...
 • Бабушко, С. Р.; Попович, С. І. (Краєзнавство, 2023)
  Статтю присвячено освітній, науковій та туристично-краєзнавчій діяльності доктора географічних наук, професора О. О. Бейдика. Висвітлено основні складові його наукових здобутків, викладання у системі вищої освіти, краєзнавчих ...
 • Okhrimenko, A.; Boiko, M.; Bovsh, L.; Melnychenko, S.; Opanasiuk, N.; Gupta, S. K. (Smart Innovation, Systems and Technologies, 2023-02-28)
  The global COVID-19 pandemic has had a tremendous and profound impact on tourism and related businesses, including the hotel industry. Despite the fact that in Ukraine this business does not make a significant contribution ...
 • Бабушко, С. Р.; Соловей, М. І. (Грааль науки, 2023-05-12)
  Питання професійного розвитку фахівців у сьогоденні є надзвичайно актуальним у зв’язку з динамічним розвитком ІКТ і цифрових технологій. Універсальною тенденцією у професійному розвитку фахівців будь-якої сфери діяльності ...
 • Бабушко, С.; Соловей, Л. (Актуальні проблеми науки, освіти та технологій в умовах сучасних викликів, 2023-03)
  У публікації розкрито зміни сутності професійного розвитку на сучасному етапі: від навчання на робочому місці до професійного та особистісного розвитку кожного фахівця. Визначено основні тенденції професійного розвитку, ...
 • Бабушко, Світлана Ростиславівна; Соловей, Мирослав Іванович (Грааль науки, 2023-03)
  Нині ринок праці у сфері туризму вимагає високо кваліфікованих і освічених кадрів, здатних забезпечити якісний турпродукт чи послугу гостинності. Тому питання професійного розвитку фахівців набуває особливого значення. ...
 • Бабушко, С. Р.; Маньковська, Р. В. (Напрями удосконалення соціально-гуманітарних відносин в сучасних умовах розвитку України та світу : колективна монографія, 2022-10)
  У монографії висвітлено інноваційні підходи до сучасної освіти загалом, і вищої туристичної освіти, зокрема. Проаналізовано зміст вищої туристичної освіти, її економічну та гуманітарну складові.Досліджено сучасні синергії ...
 • Бабушко, С. Р. (Світові досягнення і сучасні тенденції розвитку туризму та готельно-ресторанного господарства, 2022-11-25)
  У тезах доповіді виокремлено та охарактеризовано основні тенденції у сфері туризму, що стали простежуватися у постковідний період: широке використання цифрових технологій як туристами, так і туристичними компаніями; ...
 • Бабушко, С.; Соловей, Л. (Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів, 2022-05-19)
  У тезах доповіді розкрито сутність освітньої технології Content- and Language-Integrated Learning – CLIL; проаналізовано її відмінності від викладання «Англійської мови за професійним спрямуванням» (English for Specific ...
 • Бабушко, С. Р. (Освітній простір XXI ст.: виклики та перспективи, 2022-04-22)
  У тезах доповіді розкрито сутність дистанційного навчання у вищій школі, зокрема у НУФВСУ; охарактеризовано ІКТ засоби, що використовуються в освітньому процесі, та режими навчання; визначено основні виклики, що постають ...
 • Бабушко, С. Р.; Попович, С. І. (Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку, 2022-10-28)
  У тезах доповіді розкрито вимоги, що висуваються до конкурентоспроможного вебсайту туристичної компанії, з точки зору і потреб споживачів і туристичного бізнесу. Проаналізовано вимоги до дизайну, змісту, читабельності та ...
 • Бабушко, С. Р.; Соловей, Л. С. (Наука, освіта, технології і суспільство: нові дослідження і перспективи, 2022-09-20)
  У тезах доповіді розкрито роль національно-патріотичного виховання молоді у Польщі, якому притаманне рівневість і безперервність.Охарактеризовано кожен етап розвитку молоді та описано засоби національно-патріотичного ...
 • Babushko, S.; Mankovska, R.; Solovei, M.; Solovei, L. (Краєзнавство, 2022)
  Local history museums play an important role in modern society. The purpose of the article is to investigate how local history museums in Ukraine perform their mission of humanitarian development of local communities. The ...
 • Бабушко, С.; Соловей, М.; Соловей, Л. (Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 2022)
  Освіта, у тому числі освіта дорослих, є ключовим чинником досягнення гендерної рівності. Гендерне рівноправ’я в освіті дорослих означає рівні можливості доступу до освіти, рівні права у всіх освітніх системах та рівні ...
 • Бабушко, С. Р.; Попович, С. І. (Альтернативний туризм : матеріали науково-практичного семінару, 2022-09-30)
  У тезах доповіді розкрито альтернативний туризм як термін-"парасолька", яким позначають низку видів туризму: активний туризм, піші прогулянки, трікінг, дайвінг, спелеологія та ін. Авторами узагальнено основні характеристики ...
 • Бабушко, С. Р.; Попович, С. І.; Крікун, Л. А. (2020-11-27)
  У доповіді йдеться про сутність терміну "цифрова компетентність", її особливості у сфері туризму; аналізуються шляхи формування цифрової компетентності здобувачів вищої освіти, майбутніх фахівців туризму.
 • Бабушко, С. Р.; Попович, С. І. (Фоліант, 2022-02-11)
  У доповіді мова йде про особливості знайомства майбутніх фахівців сфери туризму з історико-культурними ресурсами засобами віртуальних екскурсій; проаналізовано асортимент віртуальних екскурсій на вітчизняному ринку ...
 • Babushko, S.; Solovei, M.; Solovei, L. (2021)
  Community education, as a component of continuing and non-formal education, has a strong educational potential. The article analyzes the best world practices in community education, presented on the website of the UNESCO ...

View more