Кафедра Теорії і методики фізичного виховання: Recent submissions

 • Кузнецова Л. І.; Бричук М. С.; Заяць Л. М. (Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : збірник наукових праць, 2019)
  В статті вказано ряд факторів, які визначають причини виникнення інвалідності. Висвітлено проблеми розвитку та нормального функціонування рухової сфери учнів з важкими порушеннями мови. Виявлено причини, що перешкоджають ...
 • Захарченко М.; Дєдух М. (Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. праць, 2017)
  Головною метою відвідування занять з фізичного виховання є формування майбутньої особистості, що є запорукою ряду позитивних факторів для неї та суспільства в цілому. На сьогоднішньому етапі розвитку підростаючого покоління ...
 • Дєдух М. (Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. праць, 2018-11-30)
  Дієвими засобами підвищення рухового режиму учнівської молоді та формування у них індивідуальної фізичної культури є належні норми, які базуються на сучасних принципах фізичного виховання. Одним з головних є принцип ...
 • Перегінець М.; Долженко Л. (Теорія і методика фізичного виховання і спорту : науково-методичний журнал, 2016-04-08)
  Представлений аналіз мотивів та інтересів старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів різних типів м.Івано-Франківська по організації і проведенню процесу фізичного виховання. Розглянуто пропозиції щодо вдосконалення ...
 • Krutsevych Tetyana; Marchenko Oksana; Круцевич Т.; Марченко О. (Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 2017)
  This article contains reviews of various aspects of gender problems and gender approach in pupils physical education. Revived results let us assert that the essential gender distinction are exist among the own characteristic ...
 • Круцевич Т.; Андрєєва О.; Благій О.; Погасій Л. (Фізичне виховання, спорт і туристсько-краєзнавча робота в закладах освіти, 2017)
  В статті висвітлено методологічну проблематику, яка існує в загальному наукознавстві і ще не здобула активного застосування у фізкультурно-спортивній галузі знань. Здійснено спробу теоретичного узагальнення окремих положень ...
 • Круцевич Т. Ю.; Андрєєва О. В.; Благій О. Л.; Садовський О. О. (Молодий вчений, 2018)
  У статті з урахуванням сучасного етапу розвитку галузевих наукових знань та на основі комплексного аналізу понятійно-категоріального апарату рекреації уточнено трактування поняття «рекреаційна культура», як складової ...
 • Круцевич Т. Ю.; Марченко О. Ю.; Захарченко М. О. (Фізичне виховання в контексті сучасної освіти, 2017)
  В результаті проведеного дослідження, виявлено тендерні відмінності у виборі спортивно-оздоровчих занять у позаурочний час юнаків та дівчат. Юнаки обирають заняття більш силового характеру, це може свідчити про інтерес ...
 • Круцевич Т.; Марченко О. (Фізична активність і якість життя людини, 2017)
  Вважаємо за доцільне необхідність поглиблених гендерних досліджень в сфері фізичної культури і спорту, результати яких стануть теоретичною основою концепції гендерного підходу у фізичному вихованні школярів. В даному випадку ...
 • Krutsevych T. Y.; Marchenko O. Y.; Круцевич Т. Ю.; Марченко О. Ю. (History, Problems and Prospects of Development of Modern Civilization, 2017)
  Проведенные исследования гендерных характеристик личности школьников и влияние на них занятий спортом позволили нам обнаружить различия между выборками спортсменов и респондентов, которые не занимаются спортом. Девушки, ...
 • Krutsevych T. Y.; Marchenko O. Y.; Zakharchenko M. O.; Круцевич Т. Ю.; Марченко О. Ю.; Захарченко М. О. (World Science, 2017)
  We consider that at the present stage o f science researches, in context o f reforming a branch ofphysical culture, there is a necessity to pay attention to particular qualities o f gender and age to build essential ...
 • Krutsevych T. Y.; Marchenko O. Y.; Zakharchenko M. O. (World Science, 2017-06-28)
  We consider that at the present stage of science researches, in context of reforming a branch of physical culture, there is a necessity to pay attention to particular qualities of gender and age to build essential motivation ...
 • Krutsevych Tetyana; Marchenko Oksana; Круцевич Т.; Марченко О. (Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 2017)
  У статті розглянуто різноманітні аспекти тендерної проблематики гендерного підходу у фізичному вихованні школярів. Визначено тендерні відмінності показників самоопису фізичного розвитку респондентів різних вікових груп, ...
 • Krutsevych T. Yu.; Marchenko O.Yu.; Круцевич Т. Ю.; Марченко О. Ю. (British Medical Bulletin, 2017)
  Данная статья посвящена изучению взаимосвязи самооцен­ки физического развития юношей и девушек с психологическим полом.
 • Pangelova N.; Пангелова Н.; Krutsevych T.; Круцевич Т. (Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", 2016)
  У статті визначена специфіка основних здоров'язбережувальних технологій та особливості їх реалізації у вищому навчальному закладі.
 • Круцевич Т. Ю.; Захарченко М. О.; Марченко О. Ю. (Молодий вчений, 2017)
  Гендерний підхід у фізичному вихованні виступає як можливість розширення життєвого простору, індивідуальних здібностей кожної дитини, що в подальшому сприятиме більшому залученню учнівської молоді до занять з фізичної ...
 • Круцевич Т. Ю.; Саїнчук М. М.; Підлетейчук Р. В. (Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 2018)
  Із 2008 р. різними постановами щодо реформування системи фізичного виховання учнів та студентської молоді по фізичній підготовці в архітектоніці даної системи був здійснений серйозний удар, який має всі ознаки політичності. ...
 • Зінченко В. Б.; Усачов Ю. О.; Білецька В. В.; Семененко В. П. (2014)
  Містить загальні відомості про організацію та проведення навчальних і самостійних занять вибіркової спрямованості із використанням практичного матеріалу з різних видів спорту і рухової активності.
 • Фандикова Л. А.; Семененко В. П. (Слобожанський науково-спортивний вісник, 2005)
  У статті розглядаються особливості фізичного стану молодших школярів з порушенням стану та здорових.
 • Трачук Сергій; Семененко В`ячеслав; Білецька Вікторія (Спортивний вісник Придніпров'я, 2017)
  Дана характеристика состояния сердечно-сосудистой системы и ее регуляторных механизмов в состоянии покоя, при выполнении ортостатической пробы и в период восстановления после физических нагрузок у детей младшего школьного ...

Search DSpace


Browse

My Account