Кафедра Туризму

Recent Submissions

 • Бабушко С. Р. (Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи: зб. наук. статей, 2018)
  У статті проаналізовано досвід європейських країн з валідації результатів неформальної освіти дорослих; визначено доцільність використання саме європейського терміну "ВНФІО" для підтвердження результатів такої освіти; ...
 • Бабушко С. Р.; Попович С. І. (Регіональна політика: історія, політико-правові засади, ахітектура, урбаністика: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., (23 листопада 2018 р., м. Київ, КНУБА), 2018)
  У статті проаналізовано використання ІКТ у споживанні туристичного продукту, яке компанія Google назвала "цифровою подорожжю"; розглянуто її 3 етапи: до подорожі; під час подорожі; після подорожі; розкрито особливості ...
 • Бабушко С. Р.; Попович С. І. (Управлінські науки в сучасному світі: зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф. (22-23 листопада 2018 р., м. Київ), 2018)
  У статті розкрито особливості використання нових технологій у туристичному бізнесі, зокрема віртуальної (VR ) та доповненої (AR) реальностей; здійснено дефініційний аналіз терміносполук; описано найбільш вдалий досвід та ...
 • Бабушко С. Р. (Вісник Черкаського університету, 2013)
  В статті досліджується корпоративне навчання персоналу індустрії гостинності. В сьогоденних ринкових умовах ресторани та готелі не можуть бути конкурентними без підвищення кваліфікації свої працівників. Ефективний засіб ...
 • Бабушко Світлана; Попович Сергій (Туризм та курорти: досвід Ізраїлю для України, 2018-04-23)
  У доповіді розкрито досвід Ізраїлю у галузі сільського зеленого туризму. На прикладі відомих ізраїльських товариств, громад, організацій проаналізовано позитивні напрацювання та виявлено прогресивні ідеї, що можуть бути ...
 • Бабушко С. Р. (Краєзнавство, 2013)
  В статті розглядається питання вивчення студентами пенсійного віку туристичного краєзнавства, аналізується діяльність факультету туристичного краєзнавства Київського університету третього покоління, що діє в Інституті ...
 • Бабушко С. Р. (Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди», 2013)
  У статті розглядаються питання професійного розвитку фахівців як одного із шляхів формування довершеної особистості засобами трьох освітніх систем: формальної, неформальної та інформальної. Проаналізовано терміни та їх ...
 • Бабушко С. Р. (Человек и образование, 2013)
  В статье рассматриваются особенности профессионального развития персонала в современных условиях. Проанализирован имеющий место сдвиг от обучения работников к их учению. Представлено графическое изображение сущности ...
 • Бабушко С. Р. (Професійне становлення особистості, 2013)
  В статті розкривається сутність поняття «організація, що самонавчається», аналізується відповідність російськомовного та англомовного термінів, пропонується новий україномовний термін. Автор також виокремлює структурні ...
 • Бабушко С. Р. (Професійне становлення особистості, 2013)
  В статті проаналізовано внутрішні рушійні сили, що обумовлюють зміни у професійному розвитку працівників туристичної індустрії. Автором графічно представлено переваги усвідомлення та реалізації професійного розвитку з боку ...
 • Бабушко С. Р. (Освітня політика держави: філософія, методологія, практика, 2014)
  У статті висвітлюється питання професійного розвитку працівників з позицій неперервної фахової освіти. Автор аналізує зміст поняття та його структурні елементи у минулому та сьогоденні на прикладі індустрії гостинності. ...
 • Бабушко С. Р. (Педагогика высшей школы и профессионального образования, 2012-09)
  Только подготовленный персонал туристических предприятий, вовлеченный в непрерывное профессиональное образование, может обеспечить высококачественное обслуживание. В статье рассматриваются традиционные и новые учебные ...
 • Бабушко С. Р. (Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди», 2013)
  В статті здійснено ретроспективний аналіз форм професійного розвитку фахівців від доісторичних часів до сучасності. З‘ясовано, що різноманітні форми навчання працівників дозволяли їм професійно розвиватися на будь-якому ...
 • Бабушко С. Р. (Современные проблемы и перспективы развития педагогики и психологии, 2013-09-30)
  В современных условиях возрастает необходимость не только научить персонал индустрии гостеприимства эффективно предоставлять услуги, но и постоянно повышать уровень своего профессионального мастерства. В статье проанализированы ...
 • Бабушко С. Р. (Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди», 2013)
  В статті розглядаються рушійні сили як дихотомія «зовнішнього та внутрішнього». Автором детально проаналізовано зовнішні фактори впливу на професійний розвиток фахівців сфери туризму та запропонована їх класифікація.
 • Бабушко С. Р. (Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 2013)
  У статті зроблено огляд зарубіжних наукових джерел щодо доцільності виокремлення додаткової освітньої системи – напівформальної освіти та аналізується відповідна термінологія. Автор здійснює порівняльний аналіз точок зору ...
 • Бабушко С. Р. (Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору, 2012)
  В статті розглядаються питання оптимального вибору форм і методів внутрішньофірмового навчання працівників готельного бізнесу. Аналізуються сутнісні характеристики понять «форма» та «метод» навчання, їх різні класифікації. ...
 • Бабушко С. Р. (Вісник Черкаського університету, 2013)
  В статті досліджується корпоративне навчання персоналу індустрії гостинності. В сьогоденних ринкових умовах ресторани та готелі не можуть бути конкурентними без підвищення кваліфікації своїх працівників. Ефективний засіб ...
 • Бабушко С. Р. (Вісник Черкаського університету, 2013)
  Неперервне професійне зростання завдяки навчанню в рамках підвищення кваліфікації допоможе удосконалити професійну майстерність працівників готельно-ресторанного бізнесу. В статті зроблена спроба систематизувати матеріал ...
 • Babushko Svitlana; Бабушко Світлана (Humanities and Social Science. Science and Education: a New Dimension, 2013)
  The study aims at proving the importance of training for hospitality workforce. The concept “training” has been analyzed in the paper. It also shows the correlation between the upgrading of the skills and the level of the ...

View more